Politica Investitii Durabile

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European stabilește pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari norme armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.
Factori de durabilitate înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.
Risc legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

SAI STAR ASSET MANGEMENT S.A. nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, asa cum sunt acestia precizati in cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088

Motivele pentru care se procedeaza in acest fel sunt :

  • politica de investitii nu este specializata pe arii geografice sau sectoare industriale;
  • nivelul activelor fondurilor  administrate de catre S.A.I. Star Asset Management S.A. este redus, avand o influenta care nu este relevanta in cadrul  pietelor in care acestea opereaza;
  • detinerile fondurilor in cadrul capitalului social al emitentilor sau in cadrul emisiunilor aferente instrumentelor din portofoliu nu sunt semnificative;
  • in cadrul investitiilor in valori mobiliare emise de societati comerciale fondurile investesc preponderent prin intermediul operatiunilor de pe piata secundara, caz in care nu au loc fluxuri de numerar intre fonduri si emitentii de instrumente financiare;
  • piata in care fondurile investesc preponderent nu ofera suficiente instrumente financiare care sa furnizeze informatii complete care sa permita o analiza din punct de vedere al factorilor de durabilitate.

S.A.I. Star Asset Management S.A. are intentia de a lua in considerare efectele negative ale deciziilor de investiții ale fondurilor asupra factorilor de durabilitate pentru unul sau mai multe din fondurile administrate, iar acest lucru se va realiza la momentul in care una sau mai multe din urmatoarele conditii sunt indeplinite :

  • societatea de administrare va deține o cotă de piață de cel puțin 5%, devenind entitate semnificativă din punct de vedere al naturii, amplorii și complexității activității;
  • activele fondului vor depasi echivalentul a 20 milioane EUR;
  • mai mult de 50% din activele fondului sunt reprezentate de detineri mai mari de 25% in capitalul social al emitentilor in care investeste.

 
Avand in vedere ca produsele financiare administrate au o politica de investitii diversificata, care nu este specializata pe arii geografice sau sectoare industriale, si faptul ca societatea de administrare nu iau în considerare, la acest moment, efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate consideram efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului acestor produse ca nefiind relevant.

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. va proceda la reevaluarea periodica a deciziilor cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2088 şi la notificarea investitorilor privind orice modificare viitoare.

Procedura privind exercitarea drepturilor de vot

Procedura privind politicile si practicile de remunerare