Informatii publice

1. Sanctiuni internationale

      Sectiunea „sanctiuni internationale” din pagina de internet a A.S.F. :

      https://asfromania.ro/ro/c/141/sanc%C8%9Biuni-interna%C8%9Bionale

2. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

    Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)

    Alerte Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

3. SAL-Fin – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar

SAL-Fin este o structură creată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar.

Activitatea se desfasoara la sediul A.S.F. din Splaiul Indepentenței, nr. 15, sector 5, București.

Adresa de corespondenta: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36

Relatii cu publicul : 0800 825 627

E-mail: office@salfin.ro

www.salfin.ro

4. Informatii referitoare la fondurile proprii , administrarea riscului , politica de remunerare precum si alte informatii cu caracter public impuse de legislatie pot fi consultate la sediul societatii. Strategiile privind momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot sunt puse la dispozitia investitorior la sediul societatii.
Situatiile financiare , rapoartele anuale si semestriale precum si alte informatii legate de fondurile inchise cu plasament privat administrate de societatea noastra pot fi obtinute de investitori la sediul societatii.

5. Informatii in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2019

Componenta Consiliului de Administratie :

 • Danila Nicolae-Alexandru
 • Danila Georgeta
 • Petrescu Claudiu

Conducerea executiva

 • Danila Nicolae-Alexandru – Director General
 • Sache Nicoleta – Director

Organigrama SAI Star Asset Management S.A.

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii in ceea ce priveste aplicarea principiilor de guvernanta corporativa in cadrul societatii  :

 • este responsabil pentru managementul strategic al entității , îndeplinirea obiectivelor stabilite , elaborează planul de afaceri şi efectueza evaluarea poziţiei financiare a entității.
 • asigura existenta unui cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia specifică privind raportarea către A.S.F.
 • analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare/management al riscului, in vederea gestionarii eficiente a activelor entitatilor aflate in administrarea societatii , precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care acestea sunt expuse.
 • sa asigure respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii.
 • analizeaza si stabileste politica de remunerare a societatii
 • comunica cu partile interesate in conformitate cu strategia de comunicare

In cadrul activitatii, societatea aplica sisteme de guvernanta corporativa prin care se urmareste asigurarea unei structuri organizatorice transparente şi adecvate, alocarea corecta şi separarea responsabilitatilor in mod corespunzator, administrarea eficienta a riscurilor, adecvarea politicilor si strategiilor, adecvarea mecanismelor de control intern, aplicarea unor proceduri operationale care sa impiedice divulgarea de informaţii confidentiale, mentinerea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor.

SAI STAR Asset Management urmareste continuu identificarea, analiza, minimizarea riscurilor specifice . In acest sens societatea are personal responsabil cu monitorizarea si administrarea riscurilor, dispune de procese de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor, de mecanisme adecvate de control intern, de politici si proceduri care includ strategii si moduri de administrare specifice fiecarui risc.Conducerea societatii aproba si revizuieste periodic procesele, strategiile, politicile si procedurile pentru asumarea, administrarea, monitorizarea si diminuarea riscurilor la care societatea si fondurile administrare sunt sau ar putea fi expuse precum si politicile/procedurile de evaluare ale activelor acestora.

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale :

 • Principiul continuităţii activităţii
 • Principiul permanenţei metodelor
 • Principiul prudenţei
 • Principiul independenţei exerciţiului
 • Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii
 • Principiul intangibilităţii
 • Principiul necompensării
 • Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
 • Principiul pragului de semnificaţie

Concluziile evaluării poziţiei financiare la 31.12.2020

In anul 2020  S.A.I. Star Asset Management S.A. a inregistrat urmatorii indicatori financiari:

 • Rata profitului =Profit net/Cifra de afaceri= 1895048/2618378 *100 =72,37%
 • Rata rentabilitatii economice =Profit net/Capitaluri permanente*100=1895048/3356267*100=56,46%
 • Rata rentabilitatii capitalului social =Profit net/Capital social =1895048/500000*100=379,01%
 • Viteza de recuperare creante =Creante /Cifra de afaceri *365 zile=229382/2618378*365 zile =31,97 zile
 • Cheltuieli de amortizare /Cheltuieli de exploatare *100 =22457/734109*100=3,06%
 • Lichiditate imediata =(Active curente – Stocuri)/Datorii curente =1215669/32824=37,04
 • Productivitatea muncii = Venituri totale /Nr.persoane= 2741358/9= 304595 lei

 

Pozitia financiara a societatii, pe baza indicatorilor financiari, este una solida. Societatea avea la sfarsitul anului 2020 fonduri proprii in valoare de 3.356.267 lei (fara includerea profitului exercitiului financiar 2020) iar capitalurile proprii erau de 5.251.315 lei.

Incepand cu 1 ianuarie 2017 societatea a intrat sub incidenta Regulamentului ASF nr.2/2016 privind aplicarea principiior de guvernanta corporativa.
S-a urmarit respectarea regulilor enuntate in Anexa la Regulamentul ASF nr.2 /2016. Reglementarile interne ale societatii precum si structura organizatorica a acesteia raspund cerintelor de guvernanta corporativa enuntate in cadrul acestui regulament.

In urma evaluarii semestriale a eficienţei sistemului de administrare al riscurilor în baza raportului de risc la 31.06.2020 nu au fost constatate deficiente.

In urma analizei Raportului privind Functia de Administrarea Riscului aferent anului 2020 a rezultat ca sistemul de administrare a riscului este adecvat, eficient şi actualizat.