Prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Incepand cu data de 25 Mai 2018 a intrat in vigoare noul Regulament European privind protectia datelor cu caracter personal 679/2016 (GDPR) avand ca scop apararea dreptului la viata privata in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, dar si uniformizarea legislatiei la nivelul Uniunii Europene.

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., in calitate de administrator de fonduri de investitii,  prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor (Persoane Vizate) in baza obligatiei legale instituite prin cadrul legislativ aplicabil.

Aceste date sunt colectate in conformitate cu cerintele Legii nr.129/2019, a “Regulamentului A.S.F. Nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară”, in scopul aplicarii Art. 38 din OUG 32/2012 (respectarea obligatiilor de transmitere de notificari prin intermediul unui suport durabil)  si al respectarii cerintelor de executare a obligatiilor fata de investitori.

Conform prevederilor legislative aplicabile SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligatia de a pastra datele cu caracter personal ale investitorilor (Persoane Vizate) pe o perioada de minimum 5 (cinci) ani de la incetarea relatiei cu Investitorul, precum si ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv cu dispozitiile referitoare la arhivare. Perioada pentru care sunt pastrare aceste informatii este prevazuta la Art. 30 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 – “Documentele și informațiile prevăzute la alin. (1) se păstrează pe toată perioada de desfășurare a relației de afaceri și ulterior, pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data tranzacției ocazionale, cu excepția situației prevăzute la art. 21 alin. (3) din Legea nr.129/2019.”

In situatia unui refuz de prelucrare a datelor personale necesare identificarii corespunzatoare a fiecarui investitor in parte, SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. nu va putea oferi serviciile de administrare pentru care a fost autorizata, aflandu-se in imposibilitatea respectarii cerintelor legale specifice activitatii sale.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate  de catre SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Investitorul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Investitorului, Imputernicitii pe Cont, Beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora (denumiti in mod generic, in cele ce urmeaza, “Persoane Vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. la initierea relatiilor contractuale cu Investitorul sau pe parcursul derularii acestora.

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare, SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand membrilor dvs. de familie si/sau a persoanelor imputernicite de catre dvs. . Avand in vedere ca, din punct de vedere practic, SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. nu are cum sa asigure in mod direct informarea acestor categorii de persoane, este responsabilitatea dvs. sa informati persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtineti acordul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

DEFINITII UTILE

Date cu caracter personal = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Prelucrare date cu caracter personal =  orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

DREPTURILE  TALE

Dreptul la informare = dreptul peroanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia sau datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor (daca este cazul), scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării; destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

Dreptul de acces la date = persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc;

Dreptul la rectificare = persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = reprezinta dreptul persoanei vizate de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracater personal care o privesc;

Dreptul la restricţionarea prelucrării = persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal;

Dreptul la portabilitatea datelor = persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opoziţie = in orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate = persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente = dreptul persoanei vizate de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal conform legii si modalitatii de prelucrare descrise mai jos. Se va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

 

A.SCOPURILE PENTRU CARE SE PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

a) indeplinirea obligatiilor legale ale SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. pentru urmatoarele scopuri:  cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, raportarea tranzactiilor, administrarii conflictelor de interes, gestionarea controalelor din partea autoritatilor; indeplinirea obligatiilor de supraveghere si de raportare catre autoritatile de supraveghere, respectarea cerintelor prudentiale nationale si europene aplicabile institutiilor finaciare; managementul portofoliului; gestiune administrativ financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; audit intern; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta); prevenirea fraudelor si garantarea secretului profesional prin analizarea/verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat; executarea si imbunatatirea serviciilor oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale  SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile. Pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate, SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sa ve baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

b) indeplinirea intereselor legitime ale SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., in contextul desfasurarii obiectului de activitate, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: Implementarea unor mijloace ce permit oricarei persoane sa semnaleze neconcordantele sesizate in legatura cu serviciile oferite de SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.; imbunatatirea serviciilor furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor si procedurilor interne; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date); gestionarea reclamatiilor primite privind serviciile oferite.

c) Dupa ce deveniti client al SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sau in vederea gestionarii solicitarii de a deveni client SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., datele vor fi prelucrate in vederea incheierii si executarii contracutului dintre Persoana Vizata si SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., pentru urmatoarele scopuri: Derularea oricaror raporturi juridice intre SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. si Persoana Vizata, in vederea furnizarii serviciilor, gestionarea relatiei cu Persoana Vizata, gestionarea calitatii datelor.

B.CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT PRELUCRATE DE CATRE SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.

 In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, precum si date pe care le generam pe baza acestora, respectiv: cod de identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor financiare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. .

C. CATEGORII DE DESTINATARI CATRE CARE POT FI DEZVALUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. poate transmite informatii referitor la investitori (date cu caracter personal si alte informatii aferente tranzactiilor/detinerilor investitorilor) urmatoarelor categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, instante judecatoresti, autoritati publice centrale/locale, autoritati fiscale, autoritati de aplicare a legii, precum si organisme guvernamentale sau alte organisme  si autoritati de reglementare, indiferent de jurisdictie, banci depozitare , banci custode ,institutii bancare, prestatori de servicii cu conditia ca  SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. sa aiba obligatia legala/contractuala de a divulga informatiile anterior mentionate sau in scopul indeplinirii de catre  SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.  a unor obligatii legitime in desfasurarea activitatii.

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe site-ul   Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) YDEJS1.00000.SP.642. In consecinta,  SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. va identifica contribuabilii SUA si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor FATCA.

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. aplica cerintele CRS si, in consecinta, va identifica contribuabilii relevanti CRS si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschide de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor CRS.

D.DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dvs., membrii de familie, precum si persoanele imputernicite, beneficiati, in conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie;dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de  a va adresa  Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. este inscrisa in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu nr. 4614.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare date efectuate de catre  SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati  printr-o cerere folosind urmatoarele mijloace de comunicare: