Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si FDI […]

Nota catre investitorii FDI Star Focus si FDI Star Next

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR […]

Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si […]

Nota catre investitorii FDI Star Focus, FDI StarNext, FII Star Value si FII Multicapital Invest

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod Unic de Inregistrare 18331767, autorizata de ASF prin Decizia nr. 730/23.03.2006, avand numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR […]

Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si […]

Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si […]

Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti , Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF JR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS si […]

Nota catre investitorii FDI STAR FOCUS si FDI STAR NEXT

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF prin Decizia ASF Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si […]

Rapoarte de administrare la 31.12.2014

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, CUI 18331767, autorizata de ASF  prin Decizia ASF  Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator al FDI STAR FOCUS (CSC06FDIR/400030) si […]

Rapoarte de administrare la 30.06.2014

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti Calea Floreasca nr. 91-111, bl. F1, et. 1, ap. 41, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1381/31.01.2006, Cod unic de inregistrare 18331767, autorizata de ASF (CNVM) prin Decizia ASF (CNVM) Nr. 730 /23.03.2006, avand numarul de inregistrare in registrul ASF (CNVM) PJR05SAIR/400021, in calitate de administrator […]