Informatii utile

 • Glosar de termeni

  Societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.) – persoană juridică română – este constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei ASF; S.A.I. are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru. Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. S.A.I. poate administra, sub condiţia autorizării ASF şi alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudenţiale.

  Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) –  sunt fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în instrumente financiare lichide operând pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale;

  b) titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme.

  Fond deschis de investiţii – organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue;

  Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. –  unităţi de fond sau acţiuni emise de O.P.C.V.M., în funcţie de modul de constituire al acestora.

  Document cu informaţiile-cheie destinate investitorilor (DICI) – document ce cuprinde informaţii adecvate cu privire la caracteristicile esenţiale ale O.P.C.V.M, care trebuie furnizate investitorilor astfel încât aceştia să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile O.P.C.V.M. şi, prin urmare, să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză. O versiune actualizată a informaţiilor-cheie destinate investitorilor se publică pe pagina web a societăţii de investiţii sau a S.A.I.

  Deţinător de titluri de participare – orice persoană fizică ori juridică care deţine unul sau mai multe titluri de participare ale unui O.P.C.V.M.

  Depozitarul unui O.P.C.V.M. – instituţie de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, potrivit legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit, sau o sucursală din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un alt stat membru, avizată de ASF pentru activitatea de depozitare, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, activele unui O.P.C.V.M.

  Instrumente ale pieţei monetare – instrumente financiare tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare, care sunt lichide şi a căror valoare poate fi determinată cu precizie în orice moment;

  Suport durabil – orice instrument cu ajutorul căruia investitorul poate stoca informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informaţiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informaţii şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;

  Valori mobiliare – a) acţiunile şi alte valori echivalente acţiunilor; b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă; c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.

  Instrumente financiare derivate – a) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti; b) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii (o rată) şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere); c) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. e) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat; f) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; g) contracte financiare pentru diferenţe; h) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat

  Sistem alternativ de tranzacţionare – un sistem care pune în prezenţă mai multe părţi care cumpără şi vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare;

  Administratori de fonduri de investiţii alternative (AFIA) – societati care administrează şi/sau distribuie în România titluri de participare ale unor fonduri de investiţii alternative (FIA).

  Fonduri de investiţii alternative (FIA) – sunt organismele de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C.), care sunt obligate să solicite înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) respectiv A.O.P.C. care nu au obligaţia înregistrării la A.S.F.

 • Fonduri deschise de investitii

  In prezent societatea administreaza doua fonduri deschise de investitii – STAR NEXT si STAR FOCUS.

  FDI STAR NEXT este un fond cu plasamente in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti si pe pietele alternative, acestea reprezentand pana la 80% din activul total.

  FDI STAR FOCUS este un fond cu plasamente diversificate punandu-se accent pe investitiile monetare, in instrumente financiare cu venit fix si in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

  Avand in vedere diversificarea instrumentelor de plasament disponibile pe piata  societateaanalizeaza si posibilitatea lansarii unor fonduri specializate.

  Pentru fondurile administrate de societate noastra nu exista comision de subscriere iar comisionul de rascumparare variaza in functie de durata investitiei, ajungand la 0% pentru o perioada mai mare de 730 de zile.

  Investitia in fonduri deschise

  Avantaje Dezavantaje
  • Grad ridicat de lichiditate (plata in max. 10 zile)
  • Investitia nu se face pentru o anumita scadenta
  • Investitorii , indiferent de marimea investitiei, se bucura de acelasi drepturi si obligatii
  • Investitia minima este egala cu o unitate de fond
  • Rascumparare se poate face si partial , fara a se afecta randamentul unitatilor de fond pastrate
  • Se asigura o diversificare a investitiei conform structurii fondului
  • Titlurile detinute pot fi folosite ca si garantie
  • Posibilitatea de a stabili un Imputernicit cu drepturi depline
  • Plasarea activelor administrate nu se poate face personalizat in functie de caracteristicile fiecarui investitor
  • Reglementarile A.S.F. impun norme privind diversificarea riscului in sensul reducerii acestuia , lucru care se rasfrAnge intr-o anumita masura si asupra randamentului.

  Deciziile  de investitie pentru fondurile administrate se fac in urma unei atente analize si pe baza considerentului  ca diversificarea reduce riscul si de aceea alocarea activelor evita concentrarea pe o anumita societate, industrie sau instrument de investitie.

  Operatiunile de subscriere/rascumparare se pot efectua prin transfer bancar sau numerar la sediul societatii.

  Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in fondurile administrate de SAI STAR ASSET MANAGEMENT.

 • Consideratii fiscale

  Rezidentii /persoane juridice si nerezidentii /persoane juridice care nu au sediul in Romania datoreaza impozit pe venit.

  Pentru persoanele fizice, potrivit noilor modificari ale regimului de impozitare din Codul Fiscal , la momentul rascumpararii , in cazul castigului net rezultat (dupa deducerea tuturor comisioanelor) ,  se aplica  o cota de impozitare de 10%.

  In cazul subscrierii in mai multe transe rascumpararea unitatilor de fond la fondurile deschise de investitii se face dupa principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).